Training 2
meet the director
ค้นหา
ค้นหาทันใจ

บทความจาก มว.
a1 มว.ลงนามความร่วมมือ สพธอ. เชื่อมโยงข้อมูลเวลามาตรฐาน [14 มี.ค.57]
การสอบเทียบตู้สร้างอุณหภูมิ/ความชื้น [14 มี.ค.57]
การผลิตเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench [14 มี.ค.57]
ค่านิยมองค์กร มว. : NIMT Core Value รวมใจเป็นหนึ่ง...เป็นเลิศการวัดสู่มาตรฐานสากล [14 มี.ค.57]
บทความจาก STKC
การสอบเทียบตู้สร้างอุณหภูมิ/ความชื้น [4 เม.ย.57]
ค่านิยมองค์กร มว. : NIMT Core Value[4 เม.ย.57]
การตรวจสอบคุณสมบัติสนามคลื่น ของอัลตร้าซาวด์ทรานสดิวเซอร์ในย่านความถี่ 1 MHz-15MHz[4 เม.ย.57]
การผลิตเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench[4 เม.ย.57]
บทความของ สสท.
66 การเตรียมชิ้นงานก่อนส่องกล้องจุลทรรศน์ (จบบทที่ 10) [7 เม.ย.57]
65 โครงสร้าง มาเทนไซต์, ออสเตนไนต์ และโครงสร้างผสม [7 เม.ย.57]
64 บทที่ 10 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภา [7 เม.ย.57]
ผลจากการสร้าง Mobile Application in Business [1 เม.ย.57]
หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ]

767
[9 เม.ย. 2557]  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ “การตีความใบรายงานผลการสอบเทียบด้านมิติ และการนำไปใช้” โดยมี นายภาวัต เผือกน้อย นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการความยาว ฝ่ายมาตรว...
 
766
[9 เม.ย. 2557]  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Laser Interferometer” โดยมี นางมลฤดี เรณูสวัสดิ์ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการความยาวคลื่น ฝ่ายมาตรวิทยามิติ เป...
 
769
[11 เม.ย. 2557]  นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในโอกาสนี้ นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อ...
 
768
[10 เม.ย. 2557]  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานปิดการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ Dr. Takas...
 

NIMT Article
Metrology On Web
Link Banner :

Valid Until : 20th September 2012 iso มาตรวิทยาเบื้องต้น measurement si-unit virture งานวิจัย Einstein counsel ปลูกฝังปัญญาเยาวน์ มุมระบายสี tkc clinictech stkc dss วารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (วารสารไทยคู่ฟ้า) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นประชาชน คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย สถาบันอาหาร สมาคมชั่งตวงวัดไทย เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน รวมใจไทยเป็นหนึ่ง ใบรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ DAkkS Accreditation ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) technomart2012 Price List Certificate MASCI ระบบคุณภาพ ISO 9001 รางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ (ออกให้ วันที่ 5 พ.ย.51) ISO/IEC 29110 การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศอ.บต. NAC2014