meet the director
ค้นหา
ค้นหาทันใจ

บทความจาก มว.
a1 การพัฒนาความสามารถใหม่ในการสอบเทียบ Fixed-Point Blackbody [7 ก.ค.57]
ความสำเร็จมาตรวิทยาความดัน สู่การเปรียบเทียบผลการวัดระดับนานาชาติ [6 มิ.ย.57]
เปิดตัว TRM แบนร์ดไทยสารอ้างอิิงมาตรฐานสากล [6 มิ.ย.57]
การสร้างและการศึกษาเครื่องมือลดทอนแรงดันไฟฟ้า แรงสูงกระแสตรง [6 มิ.ย.57]
บทความจาก STKC
ปริศนาหลุมดำ (ภาคทฤษฎี) [22 ก.ค.57]
ดาวแปรแสง [22 ก.ค.57]
ครบรอบ 100 ปี H-R Diagram [22 ก.ค.57]
"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวหาง" (Introduction to comet)(9)[22 ก.ค.57]
บทความของ สสท.
บอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ [15 ก.ค.57]
10 รู้จักเลขนัยสำคัญ (จบบทที่ 1) / ลักษณะของศีล [15 ก.ค.57]
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ [นวัตกรรมความคิด] [15 ก.ค.57]
72 การอบอ่อนหลังการขึ้นรูปเย็น, การเปลี่ยนเป็นคาร์ไบต์เม็ดกลม, การอบปกติ (จบบทที่ 12) [หนังสือ: โลหะ (Metal)] [8 ก.ค.57]
หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ]

880
[สร้างเมื่อ : 15 ส.ค. 2557]
  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน” โดยมี ร.อ.ธวัช ช่างปั้น หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล นาย...
 
878
[สร้างเมื่อ : 14 ส.ค. 2557]
  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ตาม OIML R111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่” โดยมีนายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์ และนายมนต์ชัย ...
 
877
[สร้างเมื่อ : 14 ส.ค. 2557]
  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า” โดยมีนายกองศักดิ์ ทองบุญ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากระแสสลับ นายอดิเทพ จ่...
 
876
[สร้างเมื่อ : 14 ส.ค. 2557]
  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “การสอบเทียบ Infrared Thermometer” โดยมี ดร.นฤดม นวลขาว และ ดร.ธาดา แก้วประเสริฐ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการอุณหภ...
 

update : 5 ส.ค.57
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,
NIMT Article
Metrology On Web
Link Banner :

iso มาตรวิทยาเบื้องต้น measurement si-unit virture งานวิจัย ปลูกฝังปัญญาเยาวน์ มุมระบายสี tkc clinictech stkc dss วารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (วารสารไทยคู่ฟ้า) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นประชาชน คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย สถาบันอาหาร สมาคมชั่งตวงวัดไทย เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ใบรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ Price List Certificate MASCI ระบบคุณภาพ ISO 9001 รางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ (ออกให้ วันที่ 5 พ.ย.51) ISO/IEC 29110 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศอ.บต. SETA 2015