ชมรมมาตรวิทยาการสั่นสะเทือน (28 กันยายน 2559)

โครงการเปรียบเทียบผลการวัดเครื่อง Calibration Exciter

ห้องปฏิบัติการการสั่นสะเทือน ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน จัดประชุมชมรมมาตรวิทยาการสั่นสะเทือน ครั้งที่ 2/2559 ในหัวข้อ “สรุปผลโครงการเปรียบเที …

อ่านรายละเอียด

Thailand Lab 2016 (21-23 กันยายน 2559)

ดร.ปฎพัทธ์  วงค์เทพ และนางสาวขนิษฐา  ลี่แตง นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

มว. ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรวิทยากับภาครัฐและภาคเอกชน ในงาน Thailand lab 2016 บรรยายให้ความรู้โดย นักมาตรวิทยาจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในหลาก …

อ่านรายละเอียด

รอยยิ้มแห่งสยาม สู่รอยยิ้มของพสกนิกร

9-22-2016-11-37-45-am

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  

ชมรมมาตรวิทยามิติ (20 กันยายน 2559)

img_8641

ฝ่ายมาตรวิทยามิติ จัดประชุมปิดโครงการเปรียบเทียบผลการวัดใน parameter : Height gauge, Square, Roughness tester, Plug gauge, Ring gauge และแนะนำแนวการสอ …

อ่านรายละเอียด

กฟผ. หารือด้านมาตรวิทยาอัตราการไหล (16 กันยายน 2559)

img_8571

นายทัศนัย  แสนพลพัฒน์  นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการความแข็ง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ให้การต้อนรับ นายเชิดชัย  แสนสีหา หัวหน้ากองมาตรวิทยาและศูนย์สอ …

อ่านรายละเอียด

Flow Club (15 กันยายน 2559)

img_8541

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการด้านมาตรวิทยาอัตราการไหล เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมมาตรวิทยาอัตราการไหล (Fl …

อ่านรายละเอียด