ชมรมมาตรวิทยาเสียง (24 มิถุนายน 2559)

IMG_7593

ห้องปฏิบัติการเสียง   ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน  จัดประชุมชมรมมาตรวิทยาเสียงให้กับสมาชิกชมรมเสียง ในหัวข้อ “การประชุมพิจารณาร่างรายงานผลการเ …

อ่านรายละเอียด

ชมรมมาตรวิทยาคลื่นเหนือเสียง (22 มิถุนายน 2559)

IMG_7511

ห้องปฏิบัติการคลื่นเหนือเสียง   ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน  จัดสัมมนาวิชาการให้แก่สมาชิกชมรมมาตรวิทยาคลื่นเหนือเสียงในหัวข้อ “วิธีการทดสอบเคร …

อ่านรายละเอียด

อบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความชื้นในอากาศ (23-24 มิถุนายน 2559)

IMG_7691

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องมือวัดความชื้นในอากาศ”  ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน  บรรยายให้ความรู้โด …

อ่านรายละเอียด

อบรมการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน (21-22 มิถุนายน 2559)

IMG_7471

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน”  ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน  …

อ่านรายละเอียด