NIMT
update
meet the director
training register training pricelist

 ค้นหา


 ค้นหาทันใจ

 หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ] Click

879
new ชมรมมาตรวิทยามิติ (30 มกราคม 2558)

  นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งเปิดการประชุมชมรมมาตรวิทยามิติครั้งที่ 1/2558 ซึ่งมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื...

[สร้างเมื่อ : 30 ม.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new แสดงความยินดี ครบรอบ 20 ปี อพวช. (30 มกราคม 2558)

  นางอัจฉรา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ (1) มว. มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี การสถาปนาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อาคารสำนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์ว...

[สร้างเมื่อ : 30 ม.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new อบรมการสอบเทียบความดันฯ (29-30 มกราคม 2558)

  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “การสอบเทียบความดัน ขั้นพื้นฐาน” โดยมีนายสุวัฒน์ พนากุลวิจิตร นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการสุญญากาศ และนายลิขิต ใสห...

[สร้างเมื่อ : 30 ม.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new Uncertainty of Measurement (รุ่นที่ 2) (29-30 มกราคม 2558)

  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี 2558 ในหัวข้อ “Uncertainty of Measurement (รุ่นที่ 2)” โดยมี ดร.จริยา บัวเจริญ นักมาตรวิทยา มว. เป็นวิท...

[สร้างเมื่อ : 30 ม.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new ปิดการตรวจประเมิน มว. (29 มกราคม 2558)

  นางอัจฉรา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ (1) เป็นประธานในการปิดการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการมวล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และห้องปฏิบัติการความยาว ฝ่ายมาตร...

[สร้างเมื่อ : 30 ม.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

    update : 14 พ.ย 57

  • หัวหน้าส่วนการพัสดุ 1 อัตรา
  • หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน 1 อัตรา
  • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
  • พนักงานบริการลูกค้า
  • พนักงานควบคุมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
  • นักมาตรวิทยา หลายอัตรา
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,

nimt-article
metrology-on-web

มาตรฐานแห่งชาติ

national_standard gravity thailand
time3 banner_time2
alert_set_time RDS

Back to Top


 เกี่ยวกับ มว.

 บริการ

 ฝ่ายมาตรวิทยา

 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 [Map]
 โทรศัพท์ 0 2577 5100
Email ติดต่อ มว.[Email Contact List]
Valid XHTML 1.0 Transitional twitter facebook slideshare flickr youtube rss
website แสดงผลได้ดี บน google chrome,Mozilla firefox และ ie 11
Thailand Web Stat

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
และเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
iamnimt-o btom