หน้าแรก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การพัฒนาระบบมาตรวิทยาเคมีของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดทางเคมีที่เป็นไปตามระบบมาตรวิทยาสากลให้แก่ห้องปฏิบัติการเคมีในประเทศและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

  1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปขอบข่ายการวัดทางเคมีที่จำเป็นแก่ประเทศ
  2. สำรวจความสามารถในการวัดทางเคมีของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมสาขาการวัดด้านอาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
  3. พิจารณาและมอบหมายให้ห้องปฏิบัติการทำหน้าที่การวัดทางเคมีในสาขาและขอบข่ายที่จำเป็นแก่ประเทศ แทนห้องปฏิบัติการเคมี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยใช้เกณฑ์การมอบหมายให้ห้องปฏิบัติการทำหน้าที่การวัดแทนห้องปฏิบัติการเคมี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการการบริหารเครือข่ายมาตรวิทยาเคมี
  4. พิจารณา ปรับปรุงเกณฑ์การมอบหมายให้ห้องปฏิบัติการทำหน้าที่การวัดแทนห้องปฏิบัติการเคมี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมาตรวิทยาเคมี
  5. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมาตรวิทยาเคมี

Download