หน้าแรก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การพัฒนาระบบมาตรวิทยาเคมีของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดทางเคมีให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ การรายงานผลสามารถสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานแห่งชาติ มาตรฐานนานาชาติ หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความแม่นยำ เป็นที่เชื่อถือได้ จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการ ทดสอบความชำนาญ ( Proficiency Testing Program)

หน้าที่ของคณะทำงาน

  1. ศึกษารวบรวมปละสรุปความต้องการด้านการทดสอบความชำนาญทางเคมี และชีววิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศ
  2. พิจารณาวางแผนจัดทำโครงการทดสอบความชำนาญที่เหมาะสมกับประเทศไทยครอบคลุมการ วัดทางเคมีและชีววิเคราะห์ในสาขาอาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
  3. ดำเนินการจัดให้มีโครงการทดสอบความชำนาญที่เหมาะสมกับประเทศไทยพร้อมจัดทำสรุปรายงานผลโครงการ
  4. จัดทำการประเมินผลโครงการทดสอบความชำนาญเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ
  5. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมาตรวิทยาวิทยาเคมี

กิจกรรม

File Description File size Downloads
xls Thailand Proficiency Testing 2020 โปรแกรมทดสอบความชำนาญประจำปี 2563
88 KB 696
xls Thailand Proficiency Testing 2019 โปรแกรมทดสอบความชำนาญประจำปี 2562
95 KB 2089
xls Thailand Proficiency Testing 2018 โปรแกรมทดสอบความชำนาญประจำปี 2561
64 KB 550
xls Thailand Proficiency Testing 2017 โปรแกรมทดสอบความชำนาญประจำปี 2560
61 KB 571
xls Thailand Proficiency Testing 2016 โปรแกรมทดสอบความชำนาญประจำปี 2559
55 KB 662