หน้าแรก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การพัฒนาระบบมาตรวิทยาเคมีของประเทศไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดทางเคมีให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ การรายงานผลสามารถสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานแห่งชาติ มาตรฐานนานาชาติ หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความแม่นยำ เป็นที่เชื่อถือได้ จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการ ทดสอบความชำนาญ ( Proficiency Testing Program)

หน้าที่ของคณะทำงาน

  1. ศึกษารวบรวมปละสรุปความต้องการด้านการทดสอบความชำนาญทางเคมี และชีววิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศ
  2. พิจารณาวางแผนจัดทำโครงการทดสอบความชำนาญที่เหมาะสมกับประเทศไทยครอบคลุมการ วัดทางเคมีและชีววิเคราะห์ในสาขาอาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
  3. ดำเนินการจัดให้มีโครงการทดสอบความชำนาญที่เหมาะสมกับประเทศไทยพร้อมจัดทำสรุปรายงานผลโครงการ
  4. จัดทำการประเมินผลโครงการทดสอบความชำนาญเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ
  5. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมาตรวิทยาวิทยาเคมี

กิจกรรม

Download