วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การพัฒนาระบบมาตรวิทยาเคมีของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดทางเคมีให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มีการใช้วัสดุอ้างอิง / วัสดุอ้างอิงรับรองในกระบวนการวัดทางเคมี การรายงานผลสามารถสอบกลับไปยังมาตรฐานชาติ มาตรฐานนานาชาติ หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความแม่นยำเป็นที่เชื่อถือได้

หน้าที่ของคณะทำงาน

  1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความต้องการวัสดุอ้างอิง / วัสดุอ้างอิงรับรองทางเคมี ของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบในประเทศ
  2. พิจารณาวางแผนจัดทำโครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิง / วัสดุอ้างอิงรับรองทางเคมีซึ่งเป็นที่ต้องการใช้ของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
  3. ดำเนินการจัดให้มีโครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิง / วัสดุอ้างอิงรับรองทางเคมี ที่เป็นความต้องการของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ พร้อมจัดทำสรุปรายงานผลโครงการ
  4. จัดทำการประเมินผลโครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิง / วัสดุอ้างอิงรับรองทางเคมี ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
  5. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมาตรวิทยาเคมี