หน้าแรก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การพัฒนาระบบมาตรวิทยาเคมีของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดทางเคมีให้เป็นไปตามระบบมาตรวิทยาสากล และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเห็นสมควรตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดขนาดความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี (Target Measurement Uncertainty) ทางเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการขึ้น

หน้าที่ของคณะทำงาน

  1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปการกำหนดค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี
  2. พิจารณา กำหนดขนาดความไม่แน่นอนของการวัด ให้เหมาะสมกับขอบข่ายการวัดทางเคมีและครอบคลุมสาขาการวัดด้านอาหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  3. นำเสนอข้อกำหนดขนาดความไม่แน่นอนของการวัดแก่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายมาตรวิทยาเคมี พิจารณาประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศ
  4. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมาตรวิทยาเคมี