LOGO

ขออภัย หน้าเว็บนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง

ท่านสามารถสั่งซื้อ TRM ผ่านทาง

ระบบให้บริการสอบเทียบ      Pricelist


ตัวแทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมีและชีวภาพ(TRM)

TRM กลุ่ม 1 วัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมี
TRM กลุ่ม 2 วัสดุอ้างอิงรับรองด้านก๊าซผสมมาตรฐาน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ