TRM (Thailand Reference Material)

     TRM (Thailand Reference Material) คือชื่อทางการค้าของวัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มอบหมาย โดยกระบวนการผลิต TRM ได้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO guide 34: General requirements for the competence of reference material producer TRM สามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (Traceable) ไปยัง SI Units ซึ่งในทางเคมีคือ หน่วย Mole (mol) โดยผ่านการให้ค่าจากห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งได้ผ่านการเปรียบเทียบความสามารถในการวัด และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ข้อมูล-สถิติ

จำนวนวัสดุอ้างอิง:
110 รายการ
แก้ไขข้อมูลล่าสุด:
2 พ.ย 61
จำนวนคนเข้าเว็บ:
431259 คน
 • แจ้งชำระเงิน

  วัสดุอ้างอิงรับรอง

       Certified Reference Material (CRM) หรือวัสดุอ้างอิงรับรองคือวัสดุหรือสารมาตรฐานที่มีความเป็นเนื้อเดียว มีความเสถียรและมีใบรับรองคาของคุณสมับติที่เราสนใจ พร้อมแสดงค่าความไม่แน่นอของผลการวัด และระบุการสอบย้อนกลับได้ของการวัด เพื่อใช้สำหรับ

  • การสอบเทียบเครื่องมือวัด
  • ตรวจสอบความใช้ได้/ยืนยันความถูกต้องของวิธีการทดสอบ
  • ควบคุมคุณภาพของวิธีการทดสอบ

  การสอบย้อนกลับได้ของผลการวัด

       Measurement Traceability หรือการสอบย้อนกลับได้ของผลการวัด เป็นสมบัติของผลการวัด เป็นสมบัติของผลการวัดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ของผลการวัด โดยแสดงถึงความสามารถสอบย้อนกลับหรือการอ้างอิงผ่านมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเทียบหรือเทียบมาตรฐานเครื่องมือ/วิธีทดสอบไปถึงมาตรฐานยอมรับร่วม (Common Reference) เช่น SI Units, CRM และ Measurement Procedure โดยรวมค่าความไม่แน่นอนของผลการวัดของมาตรฐานอ้างอิงในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลการวัดนั้นด้วย
  Traceability System

  TRM (Thailand Reference Material)

       วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สามารถสอบย้อนกลับได้(Traceable) ไปยัง SI Units ซึ่งทางเคมี คือ หน่วย Mole(mol) ผ่านการเปรียบเทียบความสามารถทางการวัดกับห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี หรือ ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งความสามารถการวัดเหล่านั้น ได้รับการรับรองและบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) นอกจากนี้ วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ยังมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับระบบ ISO guide 34


  บทความเกี่ยวกับวัสดุอ้างอิง TRM


  Back to Top

  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
  Email :
  Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
  3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ