เนื่องจากระบบ TRM อยู่ระหว่างการปรับปรุง จึงขอให้ทุกท่านสั่งซื้อ TRM ผ่านช่องทาง บริการสอบเทียบ ชั่วคราว
หากระบบปรับปรุงแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

TRM (Thailand Reference Material)

     TRM (Thailand Reference Material) คือชื่อทางการค้าของวัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มอบหมาย โดยกระบวนการผลิต TRM ได้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO guide 34: General requirements for the competence of reference material producer TRM สามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (Traceable) ไปยัง SI Units ซึ่งในทางเคมีคือ หน่วย Mole (mol) โดยผ่านการให้ค่าจากห้องปฏิบัติการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งได้ผ่านการเปรียบเทียบความสามารถในการวัด และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ข้อมูล-สถิติ

จำนวนวัสดุอ้างอิง:
110 รายการ
แก้ไขข้อมูลล่าสุด:
2 พ.ย 61
จำนวนคนเข้าเว็บ:
550937 คน

ติดต่อเรา

ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
หรือ มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ Tel. 02 026 5400
Email: ,

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า

map-klong5

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พระราม 6

map-klong5

Back to Top

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ