meet the director
ค้นหา
ค้นหาทันใจ

บทความจาก มว.
a1 การพัฒนาความสามารถใหม่ในการสอบเทียบ Fixed-Point Blackbody [7 ก.ค.57]
ความสำเร็จมาตรวิทยาความดัน สู่การเปรียบเทียบผลการวัดระดับนานาชาติ [6 มิ.ย.57]
เปิดตัว TRM แบนร์ดไทยสารอ้างอิิงมาตรฐานสากล [6 มิ.ย.57]
การสร้างและการศึกษาเครื่องมือลดทอนแรงดันไฟฟ้า แรงสูงกระแสตรง [6 มิ.ย.57]
บทความจาก STKC
ปริศนาหลุมดำ (ภาคทฤษฎี) [22 ก.ค.57]
ดาวแปรแสง [22 ก.ค.57]
ครบรอบ 100 ปี H-R Diagram [22 ก.ค.57]
"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวหาง" (Introduction to comet)(9)[22 ก.ค.57]
บทความของ สสท.
บอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ [15 ก.ค.57]
10 รู้จักเลขนัยสำคัญ (จบบทที่ 1) / ลักษณะของศีล [15 ก.ค.57]
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ [นวัตกรรมความคิด] [15 ก.ค.57]
72 การอบอ่อนหลังการขึ้นรูปเย็น, การเปลี่ยนเป็นคาร์ไบต์เม็ดกลม, การอบปกติ (จบบทที่ 12) [หนังสือ: โลหะ (Metal)] [8 ก.ค.57]
หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ]

862
[สร้างเมื่อ : 29 ก.ค 2557]
  ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาระดับอุดมศึกษา เพื่อฝึกอบรมครู-อาจารย์ข...
 
867
[สร้างเมื่อ : 29 ก.ค 2557]
  ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์และการกำหนด KPI โดยมี นายอะคร้าว แสงสิทธิ์ และนายสุพัฒน์ สังข์สายศิริกุล จากสำนักสิริพัฒนา ส...
 
851
[สร้างเมื่อ : 17 ก.ค 2557]
  ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาระดับอุดมศึกษา เพื่อฝึกอบรมครู-อาจารย์...
 
861
[สร้างเมื่อ : 29 ก.ค 2557]
  ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาระดับอุดมศึกษา เพื่อฝึกอบรมครู-อาจารย์ของ...
 

NIMT Article
Metrology On Web
Link Banner :

iso มาตรวิทยาเบื้องต้น measurement si-unit virture งานวิจัย ปลูกฝังปัญญาเยาวน์ มุมระบายสี tkc clinictech stkc dss วารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (วารสารไทยคู่ฟ้า) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นประชาชน คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย สถาบันอาหาร สมาคมชั่งตวงวัดไทย เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ใบรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ Price List Certificate MASCI ระบบคุณภาพ ISO 9001 รางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ (ออกให้ วันที่ 5 พ.ย.51) ISO/IEC 29110 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศอ.บต. SETA 2015