meet the director
ค้นหา
ค้นหาทันใจ

บทความจาก มว.
a1 การพัฒนาความสามารถใหม่ในการสอบเทียบ Fixed-Point Blackbody [7 ก.ค.57]
ความสำเร็จมาตรวิทยาความดัน สู่การเปรียบเทียบผลการวัดระดับนานาชาติ [6 มิ.ย.57]
เปิดตัว TRM แบนร์ดไทยสารอ้างอิิงมาตรฐานสากล [6 มิ.ย.57]
การสร้างและการศึกษาเครื่องมือลดทอนแรงดันไฟฟ้า แรงสูงกระแสตรง [6 มิ.ย.57]
บทความจาก STKC
เส้นใยอาหาร กับ การลดความอ้วน [26 ส.ค.57]
สารประกอบอินทรีย์ปรอท : ภัยแฝงในสัตว์น้ำ [26 ส.ค.57]
แบคทีเรียดัชนีบ่งชี้คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทางจุลชีววิทยา [26 ส.ค.57]
เว็บไซต์วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน[26 ส.ค.57]
บทความของ สสท.
การประเมินเครื่องมือวัดด้วยการใช้ชิ้นงานเดียว  [22 ส.ค.57]
จุดอ่อน 3 ประการของโลจิสติกส์ไทยกับการเปิดเออีซี [25 ส.ค.57]
ผังไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงแบบอุณหภูมิคงที่ [22 ส.ค.57]
ความสามารถของกระบวนการวัด(GageR&R)ในระดับกล้องจุลทรรศน์ [22 ส.ค.57]
หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ]

889
[สร้างเมื่อ : 2 ก.ย. 2557]
  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ Ms. Andrea ULBRICH, PTB, Dr. Clemens SANETRA, Consultant PTB and Dr. Stefan SILVESTR...
 
885
[สร้างเมื่อ : 28 ส.ค. 2557]
  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานของสถาบันให้กับผู้บริหารและพนักงาน มว. ได้รับทร...
 
887
[สร้างเมื่อ : 28 ส.ค. 2557]
  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “Uncertainty of Measurement (รุ่นที่ 3)” โดยมีนางอัจฉรา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ (1) มว. เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้แ...
 
884
[สร้างเมื่อ : 27 ส.ค. 2557]
  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ “การสอบเทียบ Digital Multimeter รุ่น 2” โดยมี น.ส.จุฑารัตน์ ทานะรมณ์ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากระแสตรง นายอดิเทพ ...
 

update : 5 ส.ค.57
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,
NIMT Article
Metrology On Web
Link Banner :

iso มาตรวิทยาเบื้องต้น measurement si-unit virture งานวิจัย ปลูกฝังปัญญาเยาวน์ มุมระบายสี tkc clinictech stkc dss วารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (วารสารไทยคู่ฟ้า) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นประชาชน คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย สถาบันอาหาร สมาคมชั่งตวงวัดไทย เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ใบรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ Price List Certificate MASCI ระบบคุณภาพ ISO 9001 รางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ (ออกให้ วันที่ 5 พ.ย.51) ISO/IEC 29110 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศอ.บต. SETA 2015