Training 2
meet the director
ค้นหา
ค้นหาทันใจ

บทความจาก มว.
a1 การตรวจสอบคุณสมบัติสนามคลื่น ของอัลตร้าซาวด์ทรานสดิวเซอร์ในย่านความถี่ 1 MHz-15MHz [14 มี.ค.57]
การสอบเทียบตู้สร้างอุณหภูมิ/ความชื้น [14 มี.ค.57]
การผลิตเครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench [14 มี.ค.57]
ค่านิยมองค์กร มว. : NIMT Core Value รวมใจเป็นหนึ่ง...เป็นเลิศการวัดสู่มาตรฐานสากล [14 มี.ค.57]
บทความจาก STKC
ดาราศาสตร์กับชาวมุสลิม [14 เม.ย.57]
เบื้องหลังของสุริยุปราคา[14 เม.ย.57]
“ธรณีวิทยาดวงจันทร์เบื้องต้น” (Introduction to Lunar Geology)(6)[14 เม.ย.57]
“ธรณีวิทยาดวงจันทร์เบื้องต้น” (Introduction to Lunar Geology)(6)[14 เม.ย.57]
บทความของ สสท.
ชาเขียวข้าวหอมไทย กระแสที่กำลังได้รับความนิยม [21 เม.ย.57]
Facebook Messenger โทรฟรีได้ทั่วโลก [21 เม.ย.57]
เล่นบทลดความขัดแย้งให้เป็น [17 เม.ย.57]
ผลจากการสร้าง Mobile Application in Business [1 เม.ย.57]
หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ]

775
[18 เม.ย. 2557]  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสุญญากาศ” โดยมีนายสุวัฒน์ พนากุลวิจิตร และดร.จีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิ...
 
774
[18 เม.ย. 2557]  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “การสอบเทียบกำลังไฟฟ้าและฮาร์มอนิกส์” โดยมีพ.อ.อ. วรพล พระภักดี และนางธัญญา คชวัฒน์ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการกำลั...
 
773
[18 เม.ย. 2557]  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “การสอบเทียบ Climatic Chamber ตามมาตรฐาน DKD-R 5-7” โดยมีนายพงศ์เทพ ภู่อุณฑะโร และนางธสร สิงหเนติ นักมาตรวิทยา จ...
 
772
[18 เม.ย. 2557]  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “Uncertainty of Measurement” โดยมีนางอัจฉรา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ (1) มว. เป็นวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้เข...
 

NIMT Article
Metrology On Web
Link Banner :

Valid Until : 20th September 2012 iso มาตรวิทยาเบื้องต้น measurement si-unit virture งานวิจัย Einstein counsel ปลูกฝังปัญญาเยาวน์ มุมระบายสี tkc clinictech stkc dss วารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (วารสารไทยคู่ฟ้า) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นประชาชน คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย สถาบันอาหาร สมาคมชั่งตวงวัดไทย เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน รวมใจไทยเป็นหนึ่ง ใบรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ DAkkS Accreditation ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) technomart2012 Price List Certificate MASCI ระบบคุณภาพ ISO 9001 รางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ (ออกให้ วันที่ 5 พ.ย.51) ISO/IEC 29110 การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศอ.บต. NAC2014