รายงานงบการเงิน


รายงานทางการเงิน

ลำดับ ชื่อเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับใช้ View Download
1 งบการเงิน ปี 2557 115 4 พ.ค 59
240
240
2 งบการเงิน ปี 2558 31 ธ.ค. 58
194
194
3 งบการเงิน ปี 2559 20 มิ.ย 60
49
49
4 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 1 11 พ.ค 59
178
178
5 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 2 9 ส.ค. 59
195
195
6 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 3 21 พ.ย 59
144
144
7 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 1 16 ก.พ. 60
450
450
8 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 2 9 พ.ค 60
58
58
9 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 3 25 ก.ค 60
24
24

การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับใช้ View Download
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 4 เม.ย. 60
478
478
2 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ค 60
14
14