รายงานงบการเงิน


รายงานทางการเงิน

ลำดับ ชื่อเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับใช้ View Download
1 งบการเงิน ปี 2557 115 4 พ.ค 59
267
267
2 งบการเงิน ปี 2558 31 ธ.ค. 58
208
208
3 งบการเงิน ปี 2559 20 มิ.ย 60
89
89
4 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 1 11 พ.ค 59
207
207
5 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 2 9 ส.ค. 59
217
217
6 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 3 21 พ.ย 59
170
170
7 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 1 16 ก.พ. 60
763
763
8 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 2 9 พ.ค 60
108
108
9 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 3 25 ก.ค 60
122
122

การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เล่ม ตอน วันที่ประกาศ วันที่มีผลบังคับใช้ View Download
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 4 เม.ย. 60
1871
1871
2 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ค 60
35
35