บริการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Calibration

Price List, ระบบการให้บริการสอบเทียบ ทั้งในส่วนของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

TRM

วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมอบหมาย

Training

การให้บริการฝึกอบรมของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Metrology on Web

ความรู้ทั่วไปด้านมาตรวิทยาในรูปแบบของ Web Blog

ข่าวสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) photonn สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)