บริการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Calibration

Price List, ระบบการให้บริการสอบเทียบ ทั้งในส่วนของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

TRM

วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมอบหมาย

Training

การให้บริการฝึกอบรมของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข่าวสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

20th NIMT : เราปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพในประเทศไทย

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร. สป. วศ. ปส. มว. วว. สทอภ. พว.

อพ. สนช. สทน. สวทน. photonn สสนก. สดร. ศลช.