Slider

บริการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Calibration

Price List, ระบบการให้บริการสอบเทียบ ทั้งในส่วนของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

TRM

วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมอบหมาย

Training

การให้บริการฝึกอบรมของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข่าวสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ!!!

แจ้งปิดปรับปรุง Website ชั่วคราว

ในวันอังคารที่ 30 เม.ย.62

ตั้งแต่เวลา 00.00-02.00 น.

มาตรวิทยาพัฒนา SMEs NIMT

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลอื่นๆ ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งบการเงิน
รายงานงบการเงิน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ระบบติดตามการจ่ายเงิน
ง่าย / สะดวก / รวดเร็ว / ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
แจ้งข้อเสนอแนะ/เรื่องร้องเรียน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
Q & A
ถาม-ตอบ มาตรวิทยา
Slider

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร. สป. วศ. ปส. มว. วว. สทอภ. พว.

อพ. สนช. สทน. สวทน. photonn สสนก. สดร. ศลช.