Slider

บริการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Calibration

Price List, ระบบการให้บริการสอบเทียบ ทั้งในส่วนของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

TRM

วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมอบหมาย

Training

การให้บริการฝึกอบรมของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข่าวสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปลี่ยนชื่อเป็น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

เทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลอื่นๆ ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสาร
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งบการเงิน
รายงานงบการเงิน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ระบบติดตามการจ่ายเงิน
ง่าย / สะดวก / รวดเร็ว / ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
แจ้งข้อเสนอแนะ/เรื่องร้องเรียน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
Q & A
ถาม-ตอบ มาตรวิทยา
Slider