บริการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Calibration

Price List, ระบบการให้บริการสอบเทียบ ทั้งในส่วนของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

TRM

วัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมอบหมาย

Training

การให้บริการฝึกอบรมของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Metrology on Web

ความรู้ทั่วไปด้านมาตรวิทยาในรูปแบบของ Web Blog

ข่าวสารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกู๊ปชุด กระทรวงวิทย์ช่วยได้ ตอน มาตรวิทยาเราวัดเพื่อคุณ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร. สป. วศ. ปส. มว. วว. สทอภ. พว.

อพ. สนช. สทน. สวทน. photonn สสนก. สดร. ศลช.