Food Innopolis Open House (17 กุมภาพันธ์ 2560)

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการโครงการเ …

อ่านรายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (17-18 กุมภาพันธ์ 2560)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์ห้องปฏิบัติการเชิงบูรณาการ การทดสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งครอบคลุม การ …

อ่านรายละเอียด

ประชุมความคืบหน้าโครงการฯ (20 กุมภาพันธ์ 2560)

ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ จัดประชุมระหว่าง มว. และผู้บริหารระดับสูงของ SCG Chemical  ภายใต้โครงการวิจัยร่วมเพื่อการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ …

อ่านรายละเอียด

อบรมการตรวจติดตามระบบคุณภาพฯ รุ่น 1 (16-17 กุมภาพันธ์ 2560)

กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีในหัวข้อ “การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ” รุ่น 1 โดย นางอัจฉรา  เจริญสุข รองผู้อ …

อ่านรายละเอียด

อบรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 2 (16-17 กุมภาพันธ์ 2560)

กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่ส่วนใจทั้งจากภาครั …

อ่านรายละเอียด

Toyota เยี่ยมชม (16 กุมภาพันธ์ 2560)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร มว. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้ประสานงานด้านการบริการการจัดการเครื่องมือวัดของบริษัทโตโย …

อ่านรายละเอียด