อบรมการสอบเทียบ Network Analyzer (3-4 สิงหาคม 2560 )

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 2560 ในหัวข้อ “การสอบเทียบ Network Analyzer” โดย ดร.ศริญญา ปะสะกวี นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการคลื่นและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้าและ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน ห้องปฏิบัติการค่าความจุไฟฟ้า ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบเทียบและประเมินค่าความไม่แน่นอนพื้นฐานของเครื่องมือ และเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐาน Network Analyzer อีกด้วย ณ อาคารสำนักงานกลาง และอาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี