โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา (8 สิงหาคม 2560)

นางอัจฉรา  เจริญสุข  ผู้อำนวยการ นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยามิติ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท พี.เอ็ม.ซี. กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดชิ้นงานบนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบชิ้นงาน  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อพัฒนาระบบวัดชิ้นงานบนเครื่องจักรขนาดใหญ่  เพื่อลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงาน  และสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องการความถูกต้องสูง พร้อมทั้งร่วมสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีโอถึงความสำเร็จของโครงการดังกล่าว ในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ณ บริษัท พี.เอ็ม.ซี. กรุ๊ป จำกัด จ.สมุทรปราการ