มว.ร่วมประชุมสัมมนา 9 ราชมงคล (8 กันยายน 60)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. เข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาวิชาการ ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยี ซึ่งรองรับภาคอุตสาหกรรมที่กำลังมีการปลี่ยนแปลง ช่วยสนับสนุนด้านความพร้อมของบุคลากรระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับในการแข่งขันของประเทศ และสนองนโยบายรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ(Thailand ๔.o)  ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย- เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น