ชมรมมาตรวิทยาอัตราการไหล (12 กันยายน 2560)

นายลิขิต  ใสหนู นักมาตรวิทยาชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการด้านมาตรวิทยาอัตราการไหลให้กับสมาชิกชมรมมาตรวิทยาอัตราการไหล (Flow Metrology Club) โดยในงานจะได้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานการเปรียบเทียบผลการวัดอัตราการไหลของของเหลวในย่านการวัด (25-120) ลิตรต่อนาที บรรยายโดย น.ส.ขนิษฐา  ลี่แตง นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการการไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล รวมทั้งยังจะได้มีการหารือการจัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดอัตราการไหลของก๊าซ โดยนายสุธรรม  ม้าศรี นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการการไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล อีกด้วย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี