ชมรมมาตรวิทยาก๊าซ (12 กันยายน 2560)

ดร.จรัญ  ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมมาตรวิทยาสาขาวิเคราะห์ก๊าซ ในหัวข้อ “ก๊าซผสมมาตรฐานตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 บรรยายโดย ดร.บรรฑูรย์  ละอองศรี นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ก๊าซ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ และยังมีการรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งแผนดำเนินงานของกลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ การเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศและระหว่างประเทศ การเปิดให้บริการความสามารถใหม่ รวมถึงการระดมสมองเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาด้านการวิเคราะห์ก๊าซและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมอีกด้วย ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี