สัมมนาการพัฒนาบุคลากร (13 กันยายน 2560)

ฝ่ายมาตรวิทยามิติ มว. ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)  สถาบันพัฒนาบุคลกรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)  หน่วยพัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมลงทุน (BUILD) และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ความร่วมมือของประชารัฐ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.กรุงเทพฯ