พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (13 กันยายน 2560)

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. เป็นผู้แทน มว. เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านฝีมือแรงงานให้แก่ภาคการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านฝีมือแรงงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพฯ