สัมมนาการชั่งน้ำหนักให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (5 ตุลาคม 2560)

ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาในหัวข้อ “การชั่งน้ำหนักให้ถูกต้องตามมาตรฐาน”  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดย คุณทรงพล  ทรงสิทธิโชค ผู้จัดการแผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักให้ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อป้องกันหรือควบคุมปัจจัยหลักๆ ที่เป็นตัวส่งผลทำให้ค่าความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น  พร้อมทั้งช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน และยังลดการสูญเสียเวลาอีกด้วย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี