ประเมินผลงาน ผมว. (5 ตุลาคม 2560)

ด้วยคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  มีนโยบายที่จะได้พบปะพูดคุยและสอบถามข้อมูลด้านการบริหารของ ผมว. กับผู้บริหารและพนักงานสถาบัน (ผู้ใต้บังคับ ผมว.) เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของ ผมว. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีการพบปะพูดคุยดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี