ผมว. พบพนักงานในสายงานมาตรวิทยา (10 พฤศจิกายน 2560)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในการพบปะพนักงานในสายงานมาตรวิทยา  เพื่อแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินงานมาตรวิทยาระหว่างประเทศ และการดำเนินงานของสถาบันในอนาคต  เพื่อให้งานของสถาบันดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี