นิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560 (14-15 พฤศจิกายน 2560)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและโครงงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิทรรศการวิชาการดังกล่าวมีส่วนส่งเสริม พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมนำเสนอผลงาน โดยมีการนำเสนอผลงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่ โครงการวิจัยของอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ผลงานและงานวิจัยของสถาบันภายนอก และโครงงานของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการนี้ นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. และพนักงาน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้แก่ มาตรวิทยากับความมั่นคงของชาติ มาตรวิทยาเวลาและความถี่, สถานีเวลารับสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากล, และการถ่ายทอดมาตรฐานด้านเวลาและความถี่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ต่างๆ รวมไปถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อสร้างความรับรู้และสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของงานด้านมาตรวิทยาที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงงานด้านความมั่นคงของชาติ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก


 

โปสเตอร์แสดงผลงาน โดยห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า มว.