ตรวจติดตาม ISO 9001 : 2015 (6 ธันวาคม 2560)

นายรภัทร  โพธิวัชร์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามการรักษาระบบบริหารคุณภาพ (Surveillance Visit) โดย คุณวาสนา  อุ่นอรุณ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และคุณสาวิตรี  ติดตานนท์ ผู้ตรวจประเมิน จากสถาบันรับรองาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand) :  MASCI  และหน่วยงานของสถาบันที่จะต้องถูกตรวจติดตามประกอบด้วย QMR (กิจกรรมบริหารระบบคุณภาพ) กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (Training และ Customer Relation Management) และกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources) วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามนี้เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการจัดทำระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรอง ประเมินผลความสามารถของระบบฯ เพื่อทำให้มั่นใจว่าองค์กรเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนด รวมทั้งตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการนำระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิผล มีการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี