มว. ร่วมมือ คพ. เสริมศักยภาพมาตรฐานการวัดเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมไทย (6 ธันวาคม 2560)

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนางสุณี  ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านมาตรวิทยาระยะที่ 3  (วันที่ 6 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2562)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานและกระบวนการตรวจวัดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่สามารถสอบย้อนกลับไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามภารกิจที่สำคัญของ มว. ตาม แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในการขับเคลื่อนงานด้านมาตรวิทยาเพื่อสังคมคุณภาพ – การประยุกต์ใช้มาตรวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และสุขอนามัยของประชาชน

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะครอบคลุมงานด้านการตรวจวัด 3 ด้านได้แก่ 1.การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำ3.การตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน  ซึ่ง มว. จะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการตรวจวัดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเป็นหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าผลการตรวจวัดที่ออกมามีความถูกต้อง ส่งผลดีต่อการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากร และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดให้ได้รับความรู้ด้านมาตรวิทยาอย่างถูกต้องตามหลักสากล อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในสอบเทียบเครื่องมือวัด เช่น การสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่นละอองโดยไม่ต้องส่งเครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศไปยังต่างประเทศ การพัฒนาความสามารถการตรวจวัดปรอทในน้ำทะเล และการพัฒนาวิธีการตรวจวัดเสียงจากยานพาหนะที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ นับว่าเป็นแบบอย่างความร่วมมืออันดีระหว่างส่วนราชการด้วยกันที่มีจุดมุ่งหมายสู่การพัฒนา การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพต่อไป