โครงการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการภายในประเทศ สาขาปริมาตร ประจำปี 2561 [PT: NIMT-CH-IA-2018-001]

ปิดการรับสมัครแล้ว

ส่งใบสมัครกลับมาภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

-Download ใบสมัคร PT Piston pipette 2018*

-ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 3,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

โปรแกรมการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด สาขาปริมาตรในขอบข่ายการสอบเทียบ Piston pipette ตระหนักและให้ความสำคัญในการประกันคุณภาพผลการสอบเทียบ ซึ่งในการจัดครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากมีความต้องการของห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการสอบเทียบ Piston pipette

ตัวกลางเปรียบเทียบ :

ตัวกลางเปรียบเทียบคือ Piston pipette แบบ Single channel ชนิด Air displacement (Fixed volume) เพื่อให้ครอบคลุมช่วงการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ จึงเลือกช่วงการสอบเทียบ 4 ช่วง

คือ พิกัด 10 μl, 100 μl, 1000 μl และ 2500 μl หมายเลขบ่งชี้ของตัวกลางที่ใช้เปรียบเทียบ

พิกัด                      หมายเลขบ่งชี้

10 μl                      V10

100 μl                    V100

1000 μl                  V1000

2500 μl                  V2500

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงาน :

>> ให้โอกาสกับ 20 หน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาตามลำดับก่อนหลัง (First come, First serve)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ธวัชชัย โลกะนัง และ นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล

กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี

ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

3/4-5 หมู่ 3 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 02-577-5100 ต่อ 2214   อีเมล : thawatchai@nimt.or.th