นี่หรือฮั่ว การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Click ที่รูป