การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. ภายใต้หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร

 

เนื่องในโอกาสที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความสำคัญและการพัฒนาความก้าวหน้าทางมาตรวิทยา (การวัด) อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดังนั้นสถาบันจึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่เกี่ยวข้องกับการวัดในสาขาต่างๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านการวัด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการวัดที่มีประสิทธิภาพ

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานฯ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1.1    มัธยมศึกษา
1.2    อาชีวศึกษา
1.3    ปริญญาตรี

2. เกณฑ์การเข้าร่วมประกวดโครงงานฯ
2.1    โครงงานที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละระดับ ต้องส่งในรูปของทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
2.2    เป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องทางด้านมาตรวิทยา(การวัด) ทุกประเภท และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nimt.or.th
2.3    โครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น (หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)

3. วิธีการส่งโครงงานเข้าประกวด
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งใบสมัครมาที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ metcon20@nimt.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยต้องระบุหัวข้อเรื่องว่า “ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. 2561”

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nimt.or.th  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 0 2577 5100 ต่อ 1335 (คุณปิยพัฒน์ พูลทอง) หรือ 0 2577 5100 ต่อ 1307 (คุณธสร สิงหะเนติ) และทาง Line application ตาม QR code : METCON20


สามารถ Download หนังสือเชิญฯ, ใบสมัครฯ, เกณฑ์การประกวดฯ ได้ตามไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน
การพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.1    รอบคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะทำการพิจารณาโครงงานทั้งหมด แล้วคัดเลือกเพียง50ทีม ให้เข้ารอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
– ระดับมัธยมศึกษา      จำนวน 10 ทีม
– ระดับอาชีวศึกษา      จำนวน 20 ทีม
– ระดับปริญญาตรี       จำนวน 20 ทีม
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโครงงานจากใบสมัครที่สมบูรณ์เท่านั้นโดยมีคะแนนรวม 50 คะแนน และมีเกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
1.  แนวคิดและที่มาของโครงงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     15
2.  เป็นโครงงานที่เป็นไปตามหลักการหรือทฤษฎี     10
3.  รูปแบบของโครงงานที่ทำการออกแบบเป็นที่น่าสนใจ     10
4.  การนำมาตรวิทยามาประยุกต์ใช้ในโครงงาน     15
รวมคะแนน     50

หมายเหตุโครงงานฯ ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บาทต่อทีม เพื่อพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์และมานำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ

4.2    รอบชิงชนะเลิศ
โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนฯ ทุกทีมต้องมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนหน้างานเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าที่พัก พร้อมทั้งแสดงโครงงานที่ทำการออกแบบ (ผลงานจริง) และติดตั้งโปสเตอร์หรือแผ่นพับที่เตรียมมา ณ บริเวณที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกำหนด ในวันที่
5-6 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 8.00 น. -16.00 น. และนำเสนอโครงงานในช่วงเวลาที่สถาบันกำหนด (การนำเสนอและการตอบข้อซักถามไม่เกิน 15 นาทีต่อทีม)  โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนนและมีเกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
1.  แนวคิดและที่มาของโครงงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     10
2.  เป็นโครงงานที่เป็นไปตามหลักการหรือทฤษฎี     10
3.  การนำเสนอโครงงานและตอบคำถาม     20
4.  การจัดบูทในการนำเสนอเป็นที่น่าสนใจ     15
5.  โครงงานจริงมีความสวยงาม เหมาะสม กะทัดรัด     20
6.  การนำมาตรวิทยามาประยุกต์ใช้ในโครงงาน     25
รวมคะแนน   100

หมายเหตุ  1)  ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
2)  รายละเอียดดังที่กล่าวมาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. รางวัลการประกวดโครงงาน
รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

5.1    ระดับกลุ่มมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ :  โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 :  โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 :  โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

5.2    ระดับกลุ่มอาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 :  โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 :  โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

5.3    ระดับกลุ่มปริญญาตรี
รางวัลชนะเลิศ :  โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 :  โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 :  โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

5.4    รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular vote)
ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ – ผู้เข้ารอบทุกทีมจะได้รับประกาศนียบัตร
– ทีมที่ได้รับรางวัลการประกวด ต้องสามารถมารับรางวัลและมานำเสนอผลงานในวันและเวลาที่สถาบันกำหนดได้

6. การมอบรางวัล
สถาบันจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 jpg QR code_METCON 20 20 กุมภาพันธ์ 2018 3:13 pm 11 KB 101
2 pdf เกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว 20 กุมภาพันธ์ 2018 3:13 pm 97 KB 166
3 pdf ใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว 20 กุมภาพันธ์ 2018 3:13 pm 205 KB 129
4 doc ใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว_16 มค 61 20 กุมภาพันธ์ 2018 3:13 pm 104 KB 166
5 pdf หนังสือเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงาน_วท.5101-ว87 20 กุมภาพันธ์ 2018 3:13 pm 364 KB 121