การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. ภายใต้หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร

 

เนื่องในโอกาสที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความสำคัญและการพัฒนาความก้าวหน้าทางมาตรวิทยา (การวัด) อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดังนั้นสถาบันจึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่เกี่ยวข้องกับการวัดในสาขาต่างๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านการวัด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการวัดที่มีประสิทธิภาพ

  1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานฯ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1.1    มัธยมศึกษา

1.2    อาชีวศึกษา

1.3    ปริญญาตรี

  1. เกณฑ์การเข้าร่วมประกวดโครงงานฯ

2.1    โครงงานที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละระดับ ต้องส่งในรูปของทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

2.2    เป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องทางด้านมาตรวิทยา(การวัด) ทุกประเภท และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nimt.or.th

2.3    โครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น (หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)

  1. วิธีการส่งโครงงานเข้าประกวด

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งใบสมัครมาที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ metcon20@nimt.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)โดยต้องระบุหัวข้อเรื่องว่า “ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. 2561” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nimt.or.th หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข
025775100ต่อ 1335 (คุณปิยพัฒน์ พูลทอง)หรือ 025775100 ต่อ 1307 (คุณธสร สิงหะเนติ)และทาง Line application ตาม QR code : METCON

 

  1. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน

การพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.1    รอบคัดเลือก

คณะกรรมการฯ จะทำการพิจารณาโครงงานทั้งหมด แล้วคัดเลือกเพียง50ทีม ให้เข้ารอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา      จำนวน 10 ทีม

ระดับอาชีวศึกษา      จำนวน 20 ทีม

ระดับปริญญาตรี       จำนวน 20 ทีม

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโครงงานจากใบสมัครที่สมบูรณ์เท่านั้นโดยมีคะแนนรวม 50 คะแนน และมีเกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
1.       แนวคิดและที่มาของโครงงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 15
2.       เป็นโครงงานที่เป็นไปตามหลักการหรือทฤษฎี 10
3.       รูปแบบของโครงงานที่ทำการออกแบบเป็นที่น่าสนใจ 10
4.       การนำมาตรวิทยามาประยุกต์ใช้ในโครงงาน 15
รวมคะแนน 50

หมายเหตุโครงงานฯ ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บาทต่อทีม เพื่อพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์และมานำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ

4.2    รอบชิงชนะเลิศ

โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนฯ ทุกทีมต้องมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนหน้างานเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าที่พัก พร้อมทั้งแสดงโครงงานที่ทำการออกแบบ (ผลงานจริง) และติดตั้งโปสเตอร์หรือแผ่นพับที่เตรียมมา ณ บริเวณที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกำหนด ในวันที่
5-6 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 8.00 น. -16.00 น. และนำเสนอโครงงานในช่วงเวลาที่สถาบันกำหนด (การนำเสนอและการตอบข้อซักถามไม่เกิน 15 นาทีต่อทีม)  โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนนและมีเกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 2

 

ตารางที่ 2

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
1.  แนวคิดและที่มาของโครงงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10
2.  เป็นโครงงานที่เป็นไปตามหลักการหรือทฤษฎี 10
3.  การนำเสนอโครงงานและตอบคำถาม 20
4. การจัดบูทในการนำเสนอเป็นที่น่าสนใจ 15
5.     โครงงานจริงมีความสวยงาม เหมาะสม กะทัดรัด 20
6.     การนำมาตรวิทยามาประยุกต์ใช้ในโครงงาน 25
รวมคะแนน 100

หมายเหตุ

1)    ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

2)    รายละเอียดดังที่กล่าวมาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  1. รางวัลการประกวดโครงงาน

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

5.1    ระดับกลุ่มมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                    โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล

5.2    ระดับกลุ่มอาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                    โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล

 

5.3    ระดับกลุ่มปริญญาตรี

รางวัลชนะเลิศ                    โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      โล่รางวัลและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
จำนวน 1 รางวัล

5.4    รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular vote)   ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท                     จำนวน 1 รางวัล

 

หมายเหตุ

  • ผู้เข้ารอบทุกทีมจะได้รับประกาศนียบัตร
  • ทีมที่ได้รับรางวัลการประกวด ต้องสามารถมารับรางวัลและมานำเสนอผลงานในวันและเวลาที่สถาบันกำหนดได้

 

  1. การมอบรางวัล

สถาบันจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี