อบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (7 กุมภาพันธ์ 2561)

ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรวิทยานาโน พร้อมด้วยดร.นรินทร์  จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ และ ดร.อัชยา  เทพพิทักษ์ศักดิ์ นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ  ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ หัวข้อ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ  โดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาร่วมกัน ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ