ผู้ประกอบการ SME เข้าหารือ ITAP และ มว. (8 กุมภาพันธ์ 2561)

ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานนาโนเทคโนโลยี ฝ่ายมาตรวิทยามิติ พร้อมด้วย  ดร.ธีรารักษ์  ชินารักษ์ และ นายสุวัฒน์  พนากุลวิจิตร  เข้าร่วมหารือโครงการปรับปรุงผลิตภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา  ระหว่างเจ้าหน้าที่จาก บริษัท แอดแวนซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัด. และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอุตสาหกรรมการผลิต ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Innovation and Technology : ITAP)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับตลาดในประเทศ รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ผ่านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการ และการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย  โดยโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี