สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโครงข่ายสถานีฐานฯ” รุ่นที่ 2 (12-13 มีนาคม 2561)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. กล่าวต้อนรับ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโอกาสเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโครงข่ายสถานีฐานอ้างอิงรับสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากลแบบต่อเนื่อง (CORS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ รุ่นที่ 2   ซึ่งโครงการจัดตั้งสถานีด้านพิกัดและระดับความสูงเพื่อประเมินความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย 6 สถานี เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสถานีอ้างอิงด้านพิกัดและระดับความสุง  โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจที่อ้างอิงกับหมุดหลักฐานอ้างอิงสำหรับพิกัดและเวลามาตรฐานของประเทศไทย ด้วยระบบดาวเทียมนำทาง GNSS เพื่อช่วยในการทำแผนที่เสี่ยงน้ำท่วม การทำรังวัดต่าง ๆ ที่มีความแม่นยำสูงได้มาตรฐาน สนับสนุนการประเมินความเสียหายจากพื้นที่น้ำท่วม ดำเนินการโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  และมีหน่วยสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรในการดำเนินการจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  ซึ่งบัดนี้โครงการดังกล่าวได้ติดตั้งสถานีโครงข่ายอ้างอิงด้านพิกัดและระดับความสูงครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 6 สถานี พร้อมที่จะให้บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  ได้แก่ ปราจีนบุรี ปทุมธานี (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ) สมุทรปราการ อ่างทอง ฉะเขิงเทรา และนครปฐม จึงได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น  ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งภาคการศึกษาและเอกชนเป็นอย่างมาก ณ อาคารสำนักงานกลาง และอาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี