ลงนาม MoU กับ มทร. พระนคร (12 มีนาคม 2561)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วย ดร.นฤดม  นวลขาว พนักงานประสานงานอบรมชำนาญการ  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และ ดร.ชัยวัฒน์  เจษฎาจินต์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในการนี้ รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร. ณัฐพงศ์  พันธุนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ.ดร. ณัฐโชค  รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ผศ.ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ. วิมลพรรณ  อาภาเวท รองคณบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  เข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร  พัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม  รวมทั้งร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย  ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ