อบรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (17-18 มีนาคม 2559)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด” รุ่น 3 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐและอุตสาหกรรม  โดย ดร.จริยา  บัวเจริญ  นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการพื้นผิว ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM) รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบและ/หรือผลการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ และเข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการสอบเทียบ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี