มว.จับมือภาคการศึกษา ภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าถ่ายทอดกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ผลิตกำลังพลพร้อมใช้งานป้อนภาคอุตสาหกรรม

2 เมษายน 2561 : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามข้อตกลงความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย ผ่านการฝึกอบรมทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างผลิตภาพ และสมรรถนะของบุคลากรในภาคการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาที่กำลังจะเข้าไปเป็นกำลังพลในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมนาย อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการโดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายได้แก่  ผศ.ดร. บุญชาล ทองประยูร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  นายอนุชา ละอองพันธ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และนายจิระพันธ์ อุลปาทร  ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งในอนาคตทางบริษัท สุมิพล จำกัด ได้มีการวางแผนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Sumipol Technical Learning Academy ที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการบ่มเพาะบุคลากรที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ณ บริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) จ.ระยอง โดยจะมีการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ อาทิ Machining Strategy   Metrology Innovation   Automation Systems and Robotics   Industrial Business Management เพื่อเป็นฐานการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงได้มีการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงนามข้อตกลงฯร่วมกันเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการผลิตแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานด้านวิศวกรซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก และเพื่อให้แผนดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงดังกล่าว จึงต้องมีการอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย

การกำหนดหลักสูตร การส่งวิทยากรผู้ชำนาญการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานอย่างมีสมรรถนะให้แก่ภาคการผลิต

การฝึกอบรมตามความต้องการของผู้ประกอบการและสถานที่ฝึกอบรม เพื่อจัดฝึกอบรมตามหัวข้อที่อยู่ในหลักสูตรที่ได้มีการลงทะเบียนไว้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและผู้เข้ามาลงทุนใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างผลิตภาพให้แก่ทีมวิทยากรและผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานในระดับสากลโดยขยายให้ครอบคลุมถึงภาคการศึกษาด้วย ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้จะมีการจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านมาตรวิทยา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

ดังนั้นความร่วมมือของทั้ง 4 หน่วยงาน จะเป็นมิติใหม่ในการพัฒนานักศึกษาให้สามารถเข้ามีส่วนร่วมในสนามจริง ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมโดยตรง เป็นการสร้างจุดเริ่มต้นซึ่งจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ดี ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นกำลังพลสำคัญให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต