ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ มว. (15-17 มีนาคม 2559)

นางอัจฉรา  เจริญสุข รองผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา ให้การต้อนรับ Dr. Wladimir SABUGA, Head of Working Group 3.33 Pressure จาก Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin, Germany,  Dr. Jong-Ahn KIM and Dr. Chu-Shik KANG, Principal Research Scientist, Center for Length, Division of Physical Metrology จาก Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), Korea พร้อมทั้งคุณคมสัน  ยังจรูญ และคุณศิโรรัตน์  ทอนฮามแก้ว จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในโอกาสเข้าตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรวิทยามิติ และห้องปฏิบัติการความดัน ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี