การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (7 เมษายน 2561)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  ในงาน Thailand Auto Parts & Accessories 2018 : TAPA 2018) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (ทีมที่ 1) และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (ทีมที่ 2) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา