อบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 (15-16 พฤษภาคม 2561)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 61 ภายใต้หัวข้อ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนายวิรัตน  ปลั่งแสงมาศ อดีตหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไปปฏิบัติใช้งานจริง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี