อบรมการสอบเทียบ Digital Thermometer & Temperature Source (15-18 พฤษภาคม 2561)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 61 ภายใต้หัวข้อ การสอบเทียบ Digital Thermometer & Temperature Source บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนายพิเชษ  วงษ์นุช นักมาตรวิทยาชำนาญการ และนางสาวปณัฐดา  ปานเพ็ชร นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบเทียบ และประเมินค่าความไม่แน่นนอนของการัดจาก Digital Thermometer, Liquid Bath และ Dry block  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี