อบรมการสอบเทียบและการใช้งานเครื่องมือวัด LCR Meter (15-16 พฤษภาคม 2561)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 61 ภายใต้หัวข้อ การสอบเทียบและการใช้งานเครื่องมือวัด LCR Meter บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยดร. มณฑล  หอมกลิ่นเทียน นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการค่าความจุไฟฟ้า และ พ.อ.อ.สิทธิศักดิ์ พิมพ์สุทธิ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากระแสตรง ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถคำนวณหาค่าความถูกต้องและความไม่แน่นอนของการวัดได้ สามารถออกใบรับรองผลการสอบเทียบตามมาตรฐาน สามารถบอกค่าผลการวัดจากใบรับรองการสอบเทียบ และได้รู้และเข้าใจพื้นฐานการวัด LCR Meter และสามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้งานได้ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี