อบรมการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลและตัวอ่านสำหรับเทอร์โมคัปเปิล (15-17 พฤษภาคม 2561)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 61 ภายใต้หัวข้อ การสอบเทียบเทอร์ดมคัปเปิลและตัวอ่านสำหรับเทอร์โมคัปเปิล บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยดร. อ้อยใจ  อ่องหร่าย นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการ SPRT และเทอร์โมคอปเปิล กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง และนายพงศ์เทพ  ภู่อุณฑะโร นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการความชื้น กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบเทียบ และประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดเทอร์โมคัปเปิลและตัวอ่านของเทอร์โมคัปเปิลได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี