อบรมหลักการใช้งานเครื่องมือวัดความกลมตามมาตรฐานสากล (17-18 พฤษภาคม 2561)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 61 ภายใต้หัวข้อ หลักการใช้งานเครื่องมือวัดความกลมตามมาตรฐานสากล บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยดร.มูฮัมหมัด  หมัดเด็น และดร.ธรรมรัตน์  สมทอง นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการ วิธีการวัดความกลม การสอบเทียบเครื่องวัดความกลมตามมาตรฐานสากล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดความกลมในการตรวจสอบเกี่ยวกับ  Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T) พร้อมทั้งทักษะในการวัดความกลมเบื้องต้น  โดยใช้เครื่องมือประเภท Small tools อีกด้วย ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี