อบรมในงาน Subcon Thailand 2018 (16 พฤษภาคม 2561)

มว. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดสัมมนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ และช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านมาตรวิทยา บรรยายนักมาตรวิทยาจากฝ่ายต่างๆ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการวัดเพื่อภาคอุตสาหกรรม” “การใช้วัสดุอ้างอิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลการวัดทางเคมี: กรณีศึกษา วิธีการวัดค่าความเป็นกรด-เบส เพื่อให้ได้ผลการวัดที่มีความถูกต้อง” “การพัฒนาระบบมาตรวิทยาสำหรับการสอบเทียบอุปกรณ์ด้าน EMC เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0” “หลักการวัดสำหรับนาโนเทคโนโลยี: วัดอย่างไรให้มั่นใจและถูกต้อง” และหัวข้อ “หลักการวัด การทวนสอบและการสอบเทียบมาตรรังสียูวีเอที่ใช้ในอุตสาหกรรม” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ