อบรมการสอบเทียบ pH meter (18 พฤษภาคม 2561)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 61 ภายใต้หัวข้อ การสอบเทียบ pH meter บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนางปทุมพร  รอดเรืองธรรม นักมาตรวิทยาชำนาญการ และนายธวัชชัย  โลกะนัง นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีไฟฟ้า กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบอกถึงความสำคัญของการวัดค่า pH ได้ บอกถึงองค์ประกอบการใช้และการบำรุงรักษาเครื่อง pH meter ได้ สามารถสอบเทียบ pH meter ตามวิธีมาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด และสามารถออกใบรับรองผลการสอบเทียบได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี