อบรมมาตรวิทยาอุณหภูมิ(23-25 มีนาคม 2559)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบ Infrared Thermometer”  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรมโดย ดร.นฤดม  นวลขาว และดร.ธาดา  แก้วประเสริฐ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิเชิงแผ่รังสี หลักการของ IR Thermometer สามารถปรับแก้ค่าเนื่องจากสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีของ IR Thermometer ในกระบวนการสอบเทียบ และยังสามารถประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบ รวมทั้งสามารถออกและตีความใบรับรองผลการสอบเทียบได้อีกด้วย ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี