อบรมมาตรวิทยาเชิงกล (23-25 มีนาคม 2559)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่”  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรมโดย นายวิรุณ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการมวล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจำแนกความหมายของ mass, weight, apparent mass และ convention mass ได้ สามารถเข้าใจข้อกำหนดทางด้านมาตรวิทยาและด้านเทคนิคของตุ้มน้ำหนักตามมาตรฐาน OIML R 111-1 ได้   และยังสามารถบอกวิธีการเลือกใช้ และการบำรุงรักษาตุ้มน้ำหนักมาตรฐานและเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี