เยี่ยมคารวะผู้แทนกระทรวงวิทย์ (7 มิถุนายน 2561)

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว.พร้อมผู้บริหารและผู้แทนที่มีความสัมพัน์ใกล้ชิดกับ มว. เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการหารือระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนามาตรวิทยาและการพัฒนามาตรวิทยาต่อไปในอนาคต ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท) ถนนพระรามที่หก กรุงเทพฯ