พิธีฉลองวาระครบรอบ 20 ปี มว. และพิธีเปิดอาคารพัฒนาและผลิตวัสดุอ้างอิง (8 มิถุนายน 2561)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดพิธีฉลองวาระครบรอบ 20 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และพิธีเปิดอาคารพัฒนาและผลิตวัสดุอ้างอิงโดยมีนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ

ซึ่งภายในงานมีการกล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารและผู้แทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ มว.  ประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัล NIMT Award แก่บุคคลที่องค์กรที่ได้รับรางวัลปี 2561   เปิดตัวเอกสารบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งเยอรมนีและมว. และระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งญี่ปุ่นและมว. อีกทั้งยังมีการเปิดอาคารพัฒนาและผลิตวัสดุอ้างอิง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการวัดระดับสูงของประเทศในทุกสาขาการวัด  นิทรรศการ “20 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ” ฉายภาพยนตร์สั้น เรื่อง “มว. กับ 20 ปีแห่งความภาคภูมิใจ” และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียน นักศึกษาในหัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มว. เป็นที่รู้จัก และได้รับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับระหว่างประเทศ ภายในประเทศ ประชาชนทั่วไป ยกย่องเชิดชูองค์กร บุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนามว. และเพิ่อให้เยาวชนในภาคการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับมาตรวิทยาเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อาคารพัฒนาและผลิตวัสดุอ้างอิง มว. จ.ปทุมธานี

เปิดประตูมาตรวิทยา 2561