อบรม การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU) (11-12 มิถุนายน 2561)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 61 ภายใต้หัวข้อ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU) บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยดร.กิตติยา เชียร์แมน นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี และดร.สุทธินันท์ แต่บรรพกุล นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจความสำคัญและกระบวนการของ Measurement Uncertainty ในการวัดทางเคมี  สามารถบอกหลักการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี