อบรม การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165 (11-12 มิถุนายน 2561)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 61 ภายใต้หัวข้อ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO/TS 23165 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยดร.วิโรจน์ สุดาธรรม นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการระยะพิกัด กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด และดร.เกษญา วัชระนุกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความคลาดเคลื่อนของซีเอ็มเอ็มต่อการวัด สามารถประเมินความไม่แน่นอนของซีเอ็มเอ็ม และสามารถประเมินประสิทธิภาพซีเอ็มเอ็มจากผลการทวนสอบตาม ISO 10360-2 ได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี