อบรม การสอบเทียบ Infrared Thermometer (11-12 มิถุนายน 2561)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 61 ภายใต้หัวข้อ การสอบเทียบ Infrared Thermometer บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยดร.อธิคม มาน้อย นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิ มาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ และนายพิเชษ วงษ์นุช นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิเชิงแผ่รังสี หลักการของ IR Thermometer มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแห่งกำเนิดอุณหภูมิมาตรฐานแบบแผ่รังสี สามารถสอบเทียบ IR Thermometers ได้ สามารถปรับแก้ค่าเนื่องจากสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีของ IR Thermometer ในกระบวนการสอบเทียบ สามารถประเมินความไม่แน่นอนการสอบเทียบและสามารถออกและตีความใบรับรองผลการสอบเทียบได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี