ความร่วมมือหลักสูตรมาตรวิทยาและระบบคุณภาพสำหรับวิศวกรไฟฟ้า (4-8 มิถุนายน 2561)

ด้วยบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มรภ.อย.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่นักศึกษา ของ มรภ. อย. รวมถึงบุคลากรภายนอกซึ่งสนใจในหลักสูตรด้านมาตรวิทยา นั้น  ในการนี้ มว. และ มทร. ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรสมรรถนะทางด้านมาตรวิทยาและระบบคุณภาพสำหรับวิศวกรไฟฟ้า ขึ้น สำหรับฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.อย. และผู้ที่มีความสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะด้านมาตรวิทยาให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว  โดยได้รับเกียรติจาก นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ” ดร.ชัยวัฒน์  เจษฎาจินต์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง “การสอบกลับได้ของการวัดปริมาณทางไฟฟ้า” ดร.นฤดม นวลขาว พนักงานประสานอบรมชำนาญการ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ บรรยายเรื่อง “ความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น” นายกองศักดิ์  ทองบุญ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการำฟฟ้ากระแสสลับ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า บรรยายเรื่อง “การสอบเทียบดิจิทัลมัลติมิเตอร์เบื้องต้น” ดร.ศริญญา  ปะสะกวี นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการคลื่นความถี่สูง ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า บรรยายเรื่อง “การสอบเทียบออสซิลโลสโคปเบื้องต้น” และนายอดิเทพ  จ่างอ่อน นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการความต้านทาน ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า บรรยายเรื่อง “การใช้งานคาลิเบรเตอร์เบื้องต้น” ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.อย. จ.พระนครศรีอยุธยา